مطالعات موردی

مرور مفصلی برپیشرفت های بیماران پس از تحریک اپیدورال ، درمان های توانبخشی و ریکاوری را مطالعه کنید.

ارزیابی ۳۵ روزه

با پیگیری های ۳ ماه و ۶ ماهه

بعد از جراحی و اتصال دستگاه اپیدورال ، بیماران تحت تحت برنامه ۳۵ روزه بهبود و توانبخشی ما قرار میگیرند

این برنامه شامل فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، بهینه سازی دستگاه ، از طریق نقشه
برداری دستگاه و در بسیاری از افراد مداوا از طریق داروی احیا کننده میباشد.

بیماران پس از پنج هفته از مرکز ما مرخص میشوند تا ادامه توانبخشی خود را در خانه انجام دهند، سپس ما ارزیابی پیشرفت های ۳ ماهه و ۶ ماهه را انجام میدهیم.


Sorry, no posts matched your criteria.