เดือนพฤษภาคม 2018

บริษัท ยูนีค แอคเซส เมดิคัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษัท 201311851Z และก่อตั้งในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท 0100560100221 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนและสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่เลขที่ 16 Raffles Quay, #41-07, Hong Leong Building, Singapore 048581 และ 111 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย (“ยูนีค แอคเซส เมดิคัล” “ยูเอเอ็ม” “เรา” และ “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายฉบับนี้ (ตลอดจนข้อตกลงในการใช้งาน และเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในข้อตกลงดังกล่าว) กำหนดหลักพื้นฐานไว้ว่า เราจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราจัดเก็บจากคุณ หรือที่คุณจัดหาให้กับเรา โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจมุมมองและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลดังกล่าว การที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.epiduralstimulationnow.com/th เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ผู้ควบคุมการใช้งานข้อมูล ได้แก่ บริษัท ยูนีค แอคเซส เมดิคัล จำกัด เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 2018 (GDPR)

ข้อมูลที่เราอาจจัดเก็บจากคุณ

เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเรา คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่เราโดยการกรอกแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www epiduralstimulationnow.com/th ของเรา (“เว็บไซต์” ของเรา) หรือการติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ อีเมล จดหมายข่าว หรือวิธีการอื่น ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมัครใช้งานบริการของเรา เข้าร่วมงานที่เราจัดขึ้น หรือเมื่อคุณรายงานปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่คุณให้กับเราอาจรวมถึงชื่อ ภาวะความเจ็บป่วย ประเทศถิ่นที่อยู่ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแต่ละครั้ง เราอาจจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
 • ข้อมูลเชิงเทคนิค รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ชนิดและรุ่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ชนิดและรุ่นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL) แบบเต็ม ไปยัง ผ่านทาง และจากเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวันและเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ดูหรือค้นหา เวลาในการตอบสนองของหน้า ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาในการเยี่ยมชมบางหน้า ข้อมูลการโต้ตอบของหน้า (เช่น การเลื่อน การคลิก และการวางเมาส์บนวัตถุ) และวิธีการที่ใช้เพื่อเรียกดูโดยออกจากหน้า และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้า
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากคุณใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นผู้ดำเนินการ หรือบริการอื่น ๆ ที่เราเป็นผู้ให้บริการ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกอย่างใกล้ชิด (เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้รับเหมาช่วงสำหรับบริการด้านเทคนิค การชำระเงิน และการส่งสินค้า ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการข้อมูลการค้นหา) และอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลเหล่านี้

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างคุณกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคนอื่น ๆ การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถทำให้คุณมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา และยังทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา หากต้องการอ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันอันเนื่องมาจากสัญญาระหว่างคุณกับเรา และเพื่อจัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับคุณตามที่คุณแจ้งขอจากเรา

-เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เรามี ซึ่งคล้ายกับบริการที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามมาแล้วให้แก่คุณ

-เพื่อจัดหา หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราคาดว่าคุณอาจสนใจให้กับคุณ หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบัน เราจะติดต่อคุณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ในการจำหน่ายหรือการเจรจาเพื่อการจำหน่ายให้กับคุณในครั้งที่ผ่านมา หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ และเราได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของคุณ เรา (หรือบุคคลดังกล่าว) จะติดต่อคุณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในเรื่องนี้เท่านั้น หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณด้วยวิธีการดังกล่าว หรือส่งรายละเอียดของคุณไปยังบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บข้อมูลของคุณ

 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบริการของเรามีการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเรามีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่มีประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อดำเนินงานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อการปฏิบัติงานภายใน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย และการสำรวจ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่มีประสิทธิผลที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อพยายามทำให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยและปราศจากอันตราย
 • เพื่อวัดผลหรือทำความเข้าใจประสิทธิผลของโฆษณาที่เราแสดงให้แก่คุณและบุคคลอื่น ๆ และเพื่อแสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ
 • เพื่อให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแก่คุณและผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคนอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณหรือบุคคลเหล่านี้อาจสนใจ เราอาจนำข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ มารวมกับข้อมูลที่คุณให้แก่เรา และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ และข้อมูลที่ได้นำมารวมกันดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น (ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่เราได้รับ)

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ยูนีค แอคเซส เมดิคัลจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกแสดงโฆษณาสำหรับคุณ เราจะไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปจำหน่าย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับสมาชิกในกลุ่มของเรา (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งหมายถึงบริษัทในเครือของเรา บริษัทแม่ที่อยู่ในลำดับสูงสุดและบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว (ในกรณีที่เกี่ยวข้องเช่นกัน)

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือก รวมถึง

 • หุ้นส่วนธุรกิจ พันธมิตรด้านการรักษา นักวิจัยเชิงวิชาการหรือที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร และผู้รับเหมาช่วง เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่เราทำไว้กับบุคคลเหล่านี้หรือกับคุณ
 • ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และโปรแกรมค้นหาซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมที่สุด
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
 • ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ที่คาดว่าจะซื้อหรือขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว
 • หากมีบุคคลภายนอกเข้าซื้อบริษัท ยูนีค แอคเซส เมดิคัล จำกัด หรือสินทรัพย์โดยรวมทั้งหมดของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่บริษัทมีอยู่จะเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ต้องมีการถ่ายโอน
 • หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อใช้บังคับหรือใช้ข้อตกลงในการใช้งานของเรา https://epiduralstimulationnow.com/th/terms-and-conditions/ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการจัดหาบริการ และข้อตกลงอื่น ๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของยูนีค แอคเซส เมดิคัล ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่น ๆ การกระทำดังกล่าวจะรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริต และการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ

สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณอาจมีการรับส่ง หรือจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ข้อมูลดังกล่าวยังอาจถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเขต EEA ซึ่งทำงานให้กับเราหรือบริษัทผู้ขายรายใดรายหนึ่งของเรา เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ การประมวลรายละเอียดการชำระเงินของคุณ และการให้บริการสนับสนุน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการรับส่ง การจัดเก็บ หรือการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ยูนีค แอคเซส เมดิคัลจะกระทำตามขั้นตอนทุกประการที่จำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในกรณีที่เราได้มอบ (หรือกรณีที่คุณได้เลือก) รหัสผ่านเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โปรดอย่าใช้รหัสผ่านร่วมกับบุคคลใด ๆ

อย่างไรก็ดี การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอาจมิได้ปลอดภัยเสมอไป แม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลของคุณที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัย และคุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการรับส่งข้อมูล เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและคุณลักษณะความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

ผู้ใช้จะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ในการส่งแบบฟอร์มการติดต่อ

 • ที่อยู่ IP
 • ชื่อและนามสกุล
 • การวินิจฉัยโรค (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
 • ประเทศถิ่นที่อยู่
 • ภาษา (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

เมื่อส่งแบบฟอร์มการประเมินทางการแพทย์ ผู้ใช้จะให้ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม (เช่น ประวัติการเจ็บป่วย ภูมิแพ้ เป็นต้น) เพื่ออนุญาตให้ยูนีค แอคเซส เมดิคัล และพันธมิตรด้านการรักษา ทำการประเมินคนไข้

เนื้อหาที่ฝังตัวของบุคคลภายนอก

เนื้อหาบางส่วนที่แสดงอยู่ในสื่อที่คุณเห็นนั้นแท้จริงแล้วอาจไม่ได้อยู่ในสื่อนั้น ๆ “เนื้อหาที่ฝังตัว” เหล่านี้อยู่ในพื้นที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แต่ฝังตัวอยู่ในสื่อ ตัวอย่างเช่น วิดีโอของ YouTube หรือ Vimeo, ภาพแบบ GIF ของ Imgur หรือ Giphy, ไฟล์เสียงของ SoundCloud, ข้อความที่ทวีตทาง Twitter, รหัส GitHub หรือเอกสาร Scribd ที่ปรากฏอยู่ตามข้อความในสื่อ เป็นต้น ไฟล์เหล่านี้จะส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงเช่นเดียวกับเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง (ตัวอย่างเช่น เวลาที่คุณโหลดหน้าประกาศในสื่อที่มีวิดีโอของ YouTube ฝังตัวอยู่ จะทำให้เว็บไซต์ YouTube ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ) ในกรณีเช่นนี้สื่อจะไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่บุคคลภายนอกจัดเก็บ หรือควบคุมสิ่งที่บุคคลดังกล่าวกระทำกับข้อมูล ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่ฝังตัวของบุคคลภายนอกที่อยู่ในสื่อ โดยเนื้อหาดังกล่าวจะครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการของบุคคลภายนอก

การสื่อสาร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อกับคุณทางจดหมายข่าว อีเมลอัตโนมัติ เอกสารด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ของเราบางรายการหรือทั้งหมด โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลที่เราส่งให้ หากผู้ใช้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ เราอาจติดต่อกับผู้ใช้ดังกล่าวทางโทรศัพท์ได้เช่นกัน

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอ (ก่อนที่จะเก็บข้อมูลของคุณ) หากเรามีเจตนาที่จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือหากเรามีเจตนาที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยทำเครื่องหมายในช่องบนแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ ยูนีค แอคเซส เมดิคัล 111 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ในบางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยัง และมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายหุ้นส่วน บริษัทโฆษณา และบริษัทในเครือ หากคุณติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง และเรามิได้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 2018 (GDPR) กำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่มีการจัดเก็บไว้ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามข้อบังคับ GDPR หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ โปรดติดต่อเราได้ที่ ยูนีค แอคเซส เมดิคัล 111 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ในอนาคต หากเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะลงประกาศในหน้านี้ และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลในกรณีที่เหมาะสม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น และคำขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดส่งไปที่ ยูนีค แอคเซส เมดิคัล 111 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย