Witamy w Unique Access Medical Pte. Ltd. (dalej “UAM” lub “my”). UAM i/lub jednostki powiązane mogą udostępniać i dostarczać produkty oraz usługi podczas odwiedzania naszych stron internetowych, powiązanych z nimi stron internetowych, komunikacji z nami, przesyłania komentarzy do naszych blogów lub stron internetowych oraz korzystania z informacji dostarczonych przez nas w związku z którymkolwiek z powyższych (zwanymi wspólnie “usługami UAM”).

Usługi UAM są świadczone na następujących warunkach:

Prywatność

Aby zrozumieć nasze praktyki w przypadku otrzymywania lub przesyłania danych osobowych dotyczących Ciebie lub osoby trzeciej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która reguluje również zasady korzystania z usług UAM.

Komunikacja elektroniczna

Podczas korzystania z usług UAM i przesyłania nam wiadomości e-mail komunikujesz się z nami drogą elektroniczną i wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą przez e-mail, zawiadomienia zamieszczane na tej stronie lub poprzez inne usługi UAM. Zgadzasz się, że wszystkie powiadomienia, zgody, ujawnienia i inne informacje, które dostarczamy Tobie drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, aby taka komunikacja mogła odbywać się w formie pisemnej.

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na stronie UAM lub dostępne za pośrednictwem Usług UAM, takie jak tekst, grafika, loga, ikony, przyciski, obrazy, pliki audio, pliki do pobrania, zbiory danych oraz oprogramowanie, stanowią własność UAM lub dostawców treści UAM i są chronione Singapurskim, Tajskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie treści dostępne na stronie UAM lub za jej  pomocą są wyłączną własnością UAM i są chronione międzynarodowym prawem autorskim.

Znaki towarowe

Znaki towarowe UAM są zarejestrowane przez Unique Access Medical Pte. Ltd i odnoszą się do Unique Access Medical Pte. Ltd. Wszystkie elementy graficzne, loga, nagłówki stron, ikony, przyciski, skrypty i nazwy usług wchodzące w skład lub udostępniane w trakcie świadczenia Usług UAM są znakami towarowymi lub znakami handlowymi UAM w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znaki handlowe oraz wizerunek handlowy UAM nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest związana z UAM, w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd lub w jakikolwiek sposób uwłaczający lub kompromitujący UAM. Wszystkie pozostałe znaki towarowe nie będące własnością UAM, które są wykorzystywane w trakcie świadczenia usług przez UAM należą do właścicieli, którzy mogą być stowarzyszeni, niestowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez UAM.

Opinie, komentarze, wiadomości i inne materiały

Spełniając określone warunki, użytkownicy mogą publikować recenzje, komentarze, zdjęcia i inne treści; wysyłać e-kartki i inne komunikaty; zadawać pytania; przedstawiać sugestie, pomysły, komentarze lub inne informacje. Ich treść nie może być: nielegalna, obsceniczna, grożąca, obraźliwa, inwazyjna, naruszająca prywatność lub prawa własności intelektualnej czy w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich.  Nie może również zawierać wirusów, materiałów związanych z kampanią polityczną, reklam, łańcuszków sieciowych, korespondencji masowej ani jakiejkolwiek formy “spamu”.

Użytkownikom nie wolno używać fałszywych adresów e-mail, podszywać się pod inne osoby lub jednostki, ani w inny sposób wprowadzać w błąd, co do pochodzenia publikowanych treści. UAM zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do edycji i usuwania takich treści, zastrzegając przy tym, że nie przegląda publikowanych treści regularnie.

Jeśli dodajesz komentarz lub wysyłasz materiał, a nie wskazujemy, że jest inaczej, przyznajesz UAM niewyłączne, nieodpłatne, bezterminowe, nieodwołalne, oraz w pełni sublicencjonowane prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania tych informacji na całym świecie, we wszystkich mediach. Udzielasz i sublicencjujesz UAM prawo do używania nazwy, którą przedstawiłeś w połączeniu z publikowanymi treściami. Użytkownik oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do treści, którą publikuje; że treść jest właściwa; korzystanie z treści nie narusza zasad przedstawionych przez UAM w Nocie Prawnej; publikowana treść nie krzywdzi żadnych osób ani jednostek; zabezpiecza UAM przed wszystkimi roszczeniami wynikającymi z dostarczonej treści. UAM ma prawo, lecz nie obowiązek, do monitorowania, edycji lub usunięcia wszelkich działań lub treści.  UAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Ciebie lub osoby trzeciej.

Opisy produktów i usług

UAM i pracownicy UAM starają się być jak najbardziej precyzyjni, lecz UAM nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści na niniejszej stronie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany przez UAM nie jest zgodny z opisanym, jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie go w nieużywanym stanie.

Relacje pacjentów

Wszystkie przykłady efektów widocznych u innych pacjentów nie powinny być traktowane jako standardowe i w żaden sposób nie gwarantują, ani nie sugerują, że podobnych efektów można oczekiwać od leczenia.

Żaden pracownik ani agent firmy Unique Access Medical nie jest w żaden sposób upoważniony do oświadczenia, że określony wynik będzie efektem jakiegokolwiek przyszłego leczenia.

Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

Usługi UAM oraz wszelkie informacje, treści, materiały, produkty ( w tym oprogramowanie, jeśli jakieś jest udostępniane do użytku) oraz inne usługi dostępne lub udostępniane w ramach usług UAM są dostarczane w stanie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, chyba że inaczej stwierdzono na piśmie. UAM nie oświadcza ani nie udziela żadnych gwarancji w sposób bezpośredni czy pośredni odnośnie  funkcjonowania usług UAM lub informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) lub innych usług zawartych lub udostępnianych w ramach usług UAM , o ile nie wskazano inaczej na piśmie. Wyrażasz zgodę na korzystanie z usług UAM na własne ryzyko.

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, UAM nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie lub domniemanych, w tym gwarancji dotyczących atrakcyjności rynkowej lub przydatności do konkretnego celu. UAM nie gwarantuje, że usługi UAM, informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie) i inne usługi świadczone lub udostępniane w ramach usług UAM, dostępne na serwerach UAM lub przesyłane drogą elektroniczna są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

UAM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania usług UAM lub jakichkolwiek informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) czy usług dostępnych lub udostępnianych w ramach usług UAM, w tym w szczególności straty lub szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe, karne lub następcze, chyba że inaczej stwierdzono na piśmie.

Niektóre prawa państwowe nie pozwalają na ograniczanie dorozumianych gwarancji lub na wykluczenie lub ograniczenie niektórych odszkodowań. Jeśli przepisy te mają zastosowanie w Twoim przypadku, niektóre lub wszystkie zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia wyrażone na tej stronie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku i możesz mieć dodatkowe prawa.

Ceny

Jeśli informacje o cenie są dostępne na naszej stronie, każda cena usługi UAM  reprezentuje całkowitą cenę detaliczną produktu lub usługi i może być obniżona w konkretnych przypadkach. Podana cena nie może być zagwarantowana dopóki nie zostanie potwierdzona przez UAM i wszystkie ceny mają jedynie orientacyjny charakter.

Pomimo naszych najlepszych starań, ceny niektórych produktów i usług na naszej stronie mogą być błędne.

Spory

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z usługami UAM i produktami lub usługami sprzedawanymi, nabywanymi lub dystrybuowanymi w ramach usług UAM,  będą poddawane ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi, a nie rozstrzygane w sądzie, oprócz sytuacji, gdy możesz dochodzić się swoich roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, jeśli Twoje roszczenia się kwalifikują.

W procesie arbitrażu nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a orzeczenie arbitrażu stanowi przedmiot jedynie ograniczonej kontroli sądowej. Jednakże arbiter może indywidualnie wyznaczyć takie same odszkodowania i ulgi jak sąd (w tym orzeczenie o wszczęciu postępowania sądowego lub odszkodowania z mocy prawa) i musi postępować zgodnie z warunkami niniejszej Noty Prawnej, podobnie jak sąd.

Każda strona wyraża zgodę, że wszelkie postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów będzie prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach powództwa grupowego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostanie wydane w sądzie, a nie w arbitrażu, zrzekamy się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych (jeśli ma to zastosowanie). Obie strony zgadzają się również, że mogą założyć sprawę sądową, w przypadku naruszenia lub innego nadużycia praw własności intelektualnej.

Stosowane prawo

Korzystając z dowolnych usług UAM zgadzasz się, że do niniejszych Warunków Użytkowania będzie miało zastosowane prawo singapurskie. W zależności od charakteru sprawy oraz tożsamości regionalnej lub lokalnej stron, stosowana będzie ustawa o arbitrażu w Singapurze (Singapore Arbitration Act , Cap. 10, wydanie Poprawione z 2002 r., ustawa o arbitrażu) lub przyjęta w Singapurze Międzynarodowa Ustawa Arbitrażowa ( International Arbitration Act –IAA, Cap. 143A).

Stosowne przepisy prawa Singapuru będą regulować niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie spory między Tobą a UAM, bez względu na zasady kolizji ustaw.

Polityki strony, modyfikacja i rozdzielność

Zapoznaj się z naszymi innymi politykami zamieszczonymi na tej stronie. Zasady te również regulują zasady korzystania z usług UAM. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na naszej stronie oraz w polityce i warunkach użytkowania w dowolnym czasie. Jeśli którekolwiek z tych zasad są nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zasada będzie rozpatrywana oddzielnie i nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.