ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ยูนีค แอคเซส เมดิคัล จำกัด (“ยูเอเอ็ม” “เรา” หรือ “พวกเรา”) บริการยูเอเอ็ม และ/หรือบริการของบริษัทในเครือเป็นการจัดหาคุณลักษณะ และอาจเป็นการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อคุณสื่อสารกับเรา อัปโหลดข้อคิดเห็นไปยังบล็อกหรือเว็บไซต์ของเรา หรือใช้ข้อมูลที่เราจัดหาในทางที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “บริการยูเอเอ็ม”)

เราจัดหาบริการยูเอเอ็มตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งใช้บังคับกับการที่คุณใช้บริการยูเอเอ็ม เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติของเราเมื่อคุณรับหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุคคลภายนอกให้กับเรา

การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณใช้บริการยูเอเอ็มหรือส่งอีเมลให้เรา คุณกำลังสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับเรา ซึ่งคุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเรา เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมล หรือโดยการลงประกาศต่าง ๆ ทางเว็บไซต์นี้ หรือผ่านทางบริการยูเอเอ็มอื่น ๆ คุณยอมรับว่าประกาศ ข้อตกลง การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราจัดหาให้กับคุณโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุว่าการสื่อสารดังกล่าวจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ใน หรือจัดทำขึ้น ผ่านทางบริการยูเอเอ็ม เช่น ข้อความ กราฟิก ตราสัญลักษณ์ ไอคอนปุ่ม ภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดข้อมูลดิจิทัล และการรวบรวมข้อมูล ถือเป็นทรัพย์สินของยูเอเอ็มหรือบริษัทผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ใน หรือจัดทำขึ้น ผ่านทางบริการยูเอเอ็มถือเป็นทรัพย์สินของยูเอเอ็มแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

บริษัท ยูนีค แอคเซส จำกัด เป็นผู้ขอใช้หรือลงทะเบียนเครื่องหมายการค้ายูเอเอ็ม และเครื่องหมายการค้าของยูเอเอ็ม นอกจากนี้ กราฟิก ตราสัญลักษณ์ ส่วนหัวของหน้า ไอคอนปุ่ม สคริปต์ และชื่อบริการ ที่รวมอยู่ใน หรือจัดทำขึ้น ผ่านบริการยูเอเอ็ม ถือเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของยูเอเอ็มในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของยูเอเอ็มในทางที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้เป็นของยูเอเอ็ม โดยใช้วิธีการใด ๆ ที่อาจทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน หรือวิธีการใด ๆ ที่ทำให้ยูเอเอ็มถูกดูหมิ่นหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นของยูเอเอ็ม แต่ปรากฏอยู่ในบริการยูเอเอ็ม ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมโยง หรือได้รับการสนับสนุนจากยูเอเอ็มหรือไม่ก็ตาม

คำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น การสื่อสาร และเนื้อหาอื่น ๆ

ในบางเขตอำนาจรัฐ ผู้เยี่ยมชมอาจเผยแพร่คำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น ภาพ และเนื้อหาอื่น ๆ ส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารอื่น ๆ ตลอดจนส่งข้อเสนอแนะ แนวคิด ข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่น ๆ ได้ ตราบเท่าที่เนื้อหาดังกล่าวไม่ผิดกฎหมาย เป็นไปในทางลามก ขู่มขู่ หมิ่นประมาท ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอก หรือเป็นที่น่ารังเกียจ และต้องไม่ประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ การหาเสียงเลือกตั้ง การชักชวนเกี่ยวกับการค้า จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายให้ผู้รับจำนวนมาก หรือ “เมลที่ไม่พึงประสงค์” ในรูปแบบต่าง ๆ

คุณไม่ควรใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรใด ๆ หรือจงใจทำให้เข้าใจที่มาของบัตรหรือเนื้อหาอื่น ๆ ในทางที่ผิด ยูเอเอ็มขอสงวนสิทธิ์ (แต่มิได้มีข้อผูกพัน) ที่จะลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่เป็นประจำ

หากคุณเผยแพร่เนื้อหา หรือส่งวัสดุ จะเป็นการแสดงว่าคุณอนุญาตให้ยูเอเอ็มมีสิทธิ์ในลักษณะที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ยินยอมให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถนำไปใช้ได้โดยต้องขออนุญาต มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถยกเลิกได้ และมีสิทธิ์ในการใช้งานย่อยโดยสมบูรณ์สำหรับการใช้งาน ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างสรรค์งานโดยพัฒนามาจาก แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าวไปทั่วโลกโดยใช้สื่อต่าง ๆ เว้นแต่ในกรณีที่เราได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณอนุญาตให้ยูเอเอ็มและผู้ถือสิทธิ์การใช้งานย่อยมีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อที่คุณส่งมาในทางที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหากบุคคลเหล่านี้เลือกที่จะทำเช่นนั้น คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่า คุณมีหรือสามารถควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ เนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหามิได้ละเมิดนโยบายนี้และจะไม่ทำให้บุคคลหรือองค์กรใดได้รับความเสียหาย และคุณจะจ่ายค่าชดเชยให้กับยูเอเอ็มสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เป็นผลมาจากเนื้อหาที่คุณเป็นผู้จัดหา ยูเอเอ็มขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ได้มีข้อผูกพันที่จะตรวจสอบและแก้ไข หรือลบกิจกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งนี้ยูเอเอ็มมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดสำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เผยแพร่

คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ยูเอเอ็มพยายามทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ยูเอเอ็มมิได้รับประกันว่าคำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของบริการของยูเอ็มจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากผลิตภัณฑ์ที่ยูเอเอ็มเป็นผู้จัดหาเองมิได้เป็นไปตามคำอธิบาย การเยียวยาวิธีเดียวที่คุณสามารถทำได้ก็คือ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน

คำชื่นชม

ไม่ควรนำตัวอย่างความสำเร็จของผู้อื่นมาใช้เป็นแบบอย่าง หรือใช้เพื่อรับประกันหรือคาดคะเนผลการรักษาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทุกกรณี

พนักงานหรือตัวแทนของยูนีค แอคเซล เมดิคัลไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นว่าการรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้เกิดผลบางอย่างในทุกกรณี

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบเรื่องการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด

ยูเอเอ็มจะเป็นผู้จัดหาบริการยูเอเอ็มและข้อมูล เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจัดทำขึ้น หรือจัดหาเพื่อนำมาใช้งาน) และบริการอื่น ๆ ที่รวมอยู่ใน หรือจัดทำขึ้นสำหรับคุณผ่านบริการยูเอเอ็ม ในลักษณะ “ตามสภาพที่เป็นอยู่ “ และ “เท่าที่มีอยู่” เว้นแต่จะได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น ยูเอเอ็มมิได้แถลงหรือให้การรับประกันทุกประเภท แสดงออก หรือแสดงให้เห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการยูเอเอ็ม หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในหรือจัดทำขึ้นสำหรับคุณ ผ่านบริการยูเอเอ็ม เว้นแต่จะได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น คุณได้แสดงว่าคุณยอมรับว่าการที่คุณใช้บริการยูเอเอ็มถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ยูเอเอ็มขอข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบทุกประการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตไว้ ในเรื่องการรับประกัน การแสดงออก หรือการแสดงให้เห็นโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายว่าสินค้าจะสามารถนำออกขายได้และเหมาะสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ยูเอเอ็มมิได้รับประกันว่าบริการยูเอเอ็ม ข้อมูล เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ๆ ที่รวมอยู่ใน หรือจัดทำขึ้นสำหรับคุณ ผ่านบริการยูเอเอ็ม เซิร์ฟเวอร์ของยูเอเอ็ม หรือการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกจากยูเอเอ็ม จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ยูเอเอ็มจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายทุกประเภทที่เกิดจากการใช้บริการยูเอเอ็ม หรือจากข้อมูล เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ๆ ที่รวมอยู่ใน หรือจัดทำขึ้นสำหรับคุณผ่านบริการยูเอเอ็ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ และที่เป็นผลสืบเนื่องมา เว้นแต่จะได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น

กฎหมายของบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยปริยาย หรือการจำกัดความคุ้มครอง หรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้ใช้บังคับกับคุณ การปฏิเสธความรับผิดชอบ การจำกัดความคุ้มครอง หรือการจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจมิได้ใช้บังคับกับคุณ และคุณอาจได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม

การกำหนดราคา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเราแสดงข้อมูลการกำหนดราคา ราคาที่แสดงไว้ในบริการยูเอเอ็มจะเป็นราคาเต็มสำหรับขายปลีกที่แสดงไว้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว และในบางกรณีอาจเป็นราคาที่ได้รับส่วนลด ราคาที่แสดงไว้จะไม่มีการรับประกันจนกว่าราคาดังกล่าวจะได้รับการยืนยันกับยูเอเอ็ม และราคาที่เผยแพร่ออนไลน์จะเป็นเพียงราคาที่ชี้แนะไว้เท่านั้น

แม้เราจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็อาจมีรายการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปบนเว็บไซต์ของเราที่แสดงราคาไว้ไม่ถูกต้อง

ข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องในทุกกรณีกับการที่คุณใช้บริการยูเอเอ็ม หรือกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่าย จัดหา หรือแจกจ่ายโดยยูเอเอ็ม ให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ แทนการขึ้นศาล เว้นแต่ในกรณีที่การเรียกร้องของคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม คุณอาจยืนยันการเรียกร้องในศาลคดีมโนสาเร่ได้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะตุลาการ และมีโอกาสน้อยมากที่ศาลจะทบทวนการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินเรื่องความเสียหายและการเยียวยาของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับศาล (รวมถึงการเยียวยาตามคำสั่งศาลและเพื่อการแสดงสิทธิ์ หรือความเสียหายตามกฎหมาย) และจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของเงื่อนไขการใช้งานเช่นเดียวกับศาล

เราแต่ละฝ่ายตกลงว่า การพิจารณาคดีเพื่อระงับข้อพิพาทจะกระทำเป็นรายบุคคล และไม่ได้ดำเนินการเป็นรายกลุ่ม แบบรวม หรือแบบมีผู้แทน ในกรณีที่การฟ้องร้องได้ดำเนินการในศาลแทนการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ เราแต่ละฝ่ายจะสละสิทธิ์ที่จะให้คณะตุลาการเป็นผู้พิจารณาคดี (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้เราทั้งสองฝ่ายยังตกลงว่า คุณหรือเราอาจนำคดีมาดำเนินการในชั้นศาล เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ไม่ถูกต้อง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการยูเอเอ็มเป็นการแสดงว่า คุณยอมรับว่ากฎหมายของประเทศสิงคโปร์จะใช้บังคับกับการตีความเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 10) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2002) (พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ) หรือพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (บทที่ 143 เอ) (ไอเอเอ) ซึ่งได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายในประเทศสิงคโปร์จะใช้บังคับ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับท้องถิ่นหรือนานาชาติของฝ่ายต่าง ๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ของประเทศสิงคโปร์จะใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน และใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และข้อพิพาททุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับยูเอเอ็ม

นโยบาย การแก้ไขเพิ่มเติม และการแยกออกจากกันได้ของเว็บไซต์

โปรดทบทวนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ นโยบายเหล่านี้ยังใช้บังคับกับการที่คุณใช้งานบริการยูเอเอ็ม โดยเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบาย ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการ และเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวสามารถแยกส่วนออกได้ และจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายและการใช้บังคับได้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่